021 276 0496 info@sawine.co.za

Evaluation of Soil Preparation Practices which are Currently Implemented in the Industry in Terms of Selected Soil Physical Properties and Production by Means of Survey Studies in the Different Production Areas

by | Oct 27, 2020 | Uncategorized

Project Number
US SS EH

Project title
Evaluation of Soil Preparation Practices which are Currently Implemented in the Industry in Terms of Selected Soil Physical Properties and Production by Means of Survey Studies in the Different Production Areas

Project leader
Hoffman, J E

Institution
University of Stellenbosch. Department of Soil Science

Team members
Hoffman, J E
Kritzinger, D J

Project description
Grondverdigting of kompaksie is `n probleem in die meeste landboubedrywe as gevolg van implemente verkeer in boorde en ook as gevolg van verkeerde gebruik en/of aanwending van implemente. Gedurende afgelope tyd het trekkers al hoe swaarder geword en tesame hiermee die verkeerde aanwending van implemente, het die kompaksie probleem vererger. Uitstekende navorsing is in die verlede by ARC Infruitec-Nietvoorbij uitgevoer wat baie duidelik die tipe en diepte van bewerkingsaksies op verskeie grondvorms en oor tekstuurklasse voorgeskryf het. Oor verloop van tyd het kontrakteurs en produsente, moontlik weens ‘n gebrek aan kennis, van die voorskrifte/aanbevelings afgewyk en is die verkeerde grondbewerkingsaksies onder bepaalde toestande uitgevoer. Dit het aanleiding gegee dat daar byvoorbeeld klei ondergrond na die oppervlak gebring is of die grond sodanig versteur is dat die grondfisiese eienskappe van die grond nadelig verander is.
Tydens opnames op ‘n aantal plase is daar gevind dat die interne dreinering van gronde as gevolg van verkeerde bewerkingspraktyke sodanig verander is dat dit wortelgroei nadelig beïnvloed het. Versuip toestande het bogronds asook in die profiel voorgekom. In sommige gevalle het die water glad nie geïnfiltreer nie en bo op die grond bly staan. Groeikragtigheid word ook drasties deur grondvoorbereiding beïnvloed. Aanvanklik is die groeikragtigheid goed maar neem met verloop van tyd af, as gevolg van konsolidasie van die grond. In baie gevalle is daar boorde wat al vir ‘n tweede en selfs ‘n derde maal diep voor berei is. Baie van die boorde het oorspronklik goeie interne dreinering en `n hoë grondwater stoorvermoë gehad, maar het interme hiervan as gevolg van verkeerde bewerkingspraktyke verswak.

Die probleem oplossing moet as ‘n program aangepak word. ‘n Aanvanklike loodsprojek moet bloot die huidige stand van sake ten opsigte van grondvoorbereidingspraktyke in die vrugte en wingerdbedryf in die Weskaap ondersoek. Die volgende langtermyn doelwitte word voorgestel:

  • Bepaal die verandering in grondfisiese eienskappe op dieselfde perseel deur oor tyd dieselfde metings te neem.
  • Bepaal hoekom wingerdprestasie oor tyd afneem en hoe dit verhoed kan word deur sekondêre of alternatiewe maatreëls. Hierdie was ook een van die aanbevelings vir verdere navorsing deur Van Huysteen se PhD tesis.
  • Moet diep grondvoorbereiding noodwendig op alle gronde uitgevoer word, wat is die bepalende grondfisiese en/of chemiese eienskappe wat die sukses van beplande aksies sal verseker.
  • Alternatiewe metodes om grondkompaksie op te hef – metodes waar daar deur middel van grondbiologiese aksies tot opheffing van verdigting kan lei (soos byvoorbeeld erdwurms), moet ondersoek word.

Presentation(s)
Hoffman, J E. 2010. Evaluating long term effects of deep soil preparation for vine production. Paper presented at 34th World Congress of Vine and Wine and the 9th General Assembly of the OIV. 20-27 June, Pronto, Portugal

FinalReport.pdf

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors